<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြကာလ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၉၀ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္အထိ သံုးစြဲမႈရွိေန

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြကာလတြင္ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၉၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀၊ မႏၲေလးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္အထိ သံုးစဲြမႈရွိေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံုးႏွစ္အတြင္း မတ္လ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ပမာဏမ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၇၃ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၈၈၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၃၂၉၀ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ကာလတူခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ ၂၁၆ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထက္ ၄၀၁ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆၁၇ မဂၢါ၀ပ္ တုိးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိရွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းအထိ မဂၢါ၀ပ္ ၂၇၀၀-၂၈၀၀ ၀န္းက်င္သာ ထုတ္လုပ္မႈရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ရာသီဥတုပူျပင္းလာခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ခဲ့ကာ အျမင့္ဆံုးဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လက္ရွိ အျမင့္ဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၇၀ ေက်ာ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၅၀ ေက်ာ္၊ အျခားေဒသမ်ားတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သံုးစဲြလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေဒသသံုးစဲြမႈ၏ ၃၅-၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အျခားေဒသသံုးစြဲမႈ၏ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္းမီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂ ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားသည္။ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာမီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မီးသံုးစြဲမႈအမ်ားဆံုး တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးသုံးစြဲသူအိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၅၈ သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းမီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၂၈ သန္းမီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း မီးသုံးစြဲသူ အိမ္ေထာင္စု ၁ ဒသမ ၃၂ သန္းအနက္ ၀ ဒသမ ၇ သန္းမီးရရွိၿပီး ၀ ဒသမ ၆၂ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.