<

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း PETRONAS မွ ေရနံတြင္းသုံးတြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္မည္

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ဧၿပီ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း PETRONAS မွ ေရနံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ဟုဆိုကာ ေရနံတြင္းသုံးတြင္း ထပ္မံတူးေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ M 12, M 13, M 14 တို႔တြင္ ေရနံတြင္းသံုးတြင္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ တူးေဖာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ဧၿပီ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားျပည္သူေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕ႏွင့္ NGO တခ်ဳိ႕သာတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဓိကသက္ဆိုင္မည့္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေန႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခမ္းအနားကေတာ့ PETRONAS ကုမၸဏီကေဆာင္ရြက္တဲ့ ရဲတံခြန္စီမံကိန္းမွာ နဂိုရွိၿပီးသား ေရနံတြင္းကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈကိုပုိမိုၿပီး ျမင့္မားတဲ့တြင္းေတြကို ျပန္လည္ၿပီးတူးေဖာ္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ EIA လို႔ေခၚတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာကို လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတင္ျပရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက EIA ပ႐ုိစီဂ်ာထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပထမဆံုး EIA ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခင္မွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ERM Myanmar မွ ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေရနံတြင္းမ်ား၏ အနက္မွာ ၃၄၁ ေပ ခန္႔ရွိၿပီး စတင္သည့္ကာလမွ ခုနစ္လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ PETRONAS Carigail Myanmar Ltd (PCML) အေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုစီမံကိန္းမွာလည္း ရဲတံခြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၏ ေရနံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ကုမၸဏီမွာ PC Myanmar (Hong Kong) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သံုးခုျဖစ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈ၊ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈမ်ား ေလ့လာကာ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ဆိုသည္။

“ဒီရီပို႔ေတြအေပၚမွာ ကြၽန္မတို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုကေန စစ္ေဆးမွာ။ အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းတဲ့အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထြက္ထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒထဲမွာ အတိအက်ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ အခုလာေရာက္တာကလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြခ်ျပမယ္။ ေနာက္ၿပီး EMR ကေန ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ EIA ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လာေရာက္ရွင္းျပတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုေသာ PC Myanmar (Hong Kong) လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ PETRONAS ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကြက္ရွစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.