<

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုလအတြင္း လာေရာက္မည္

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခုလအတြင္း လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလအတြက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ Peru ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ Gustavo Meza_Cuadra က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာရန္ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္အတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရအသီးသီးႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Meza_Cuadra ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပပါက ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီး ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အမ်ားစု စုေ၀းေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအဆင့္ အႀကီးအကဲ အာရ္ဆူလာျမဴ လာသည္လည္း ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ၈ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပဋိပကၡမ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအား ကြင္း ဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ မိတ္ဖက္အ ဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလ်က္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ပါ၀င္မည့္အျပင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားႏိုင္ရန္ ေနရပ္စြန္႔ ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း United Nation OCHA Myanmar က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.