<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းမႈေၾကာင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး ကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါးထုိးသြင္းသူ အေယာက္ ၁၀၀ တြင္ အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္သည္ ေရာဂါပုိးရွိေနဟုဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းမႈေၾကာင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး ေရာဂါကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးထုိးသြင္းသူ အေယာက္ ၁၀၀ တြင္ အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္သည္ ယင္းေရာဂါပုိးရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီလူနာမ်ားကုိ ျပဳစုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေ၀ဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးမွ၊ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာထင္ေအာင္ေစာက ေျပာၾကားသည္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး ကူးစက္ခံရသူ အသစ္ေပါင္း ၁၁၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားတြင္ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီး လိင္လုပ္သားမ်ားတြင္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသား လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားတြင္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိၿပီး ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရသူအသစ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး အသစ္ကူးစက္ခံရမႈသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၃၅၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္အထိ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ၂၀၃၀ အကုန္တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး ကူးစက္မႈ ကင္းေ၀းသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွစ၍ အရြယ္မ်ဳိးစုံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုိးသြင္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုိးသြင္းသူမ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးသာမက ဘီပုိး၊ စီပုိး၊ ေရာဂါမ်ား တြဲျဖစ္ႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သာမန္လူမ်ားထက္ပုိ၍ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိင္ကြဲဆက္ဆံမႈမွတစ္ဆင့္၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဆက္ဆံတာမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါပုိး ကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံး ဆုိေသာ္လည္း လိင္တူဆက္ဆံသည့္ သူမ်ားတြင္လည္း ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူအုပ္စုလုိက္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက အျခားသာမာန္သူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ားသည္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး ကူးစက္ခံရမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ပြားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး ကူးစက္ရန္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား (Key effected populations) ျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ား တြင္အျဖစ္မ်ားကာ ေနရာေဒသအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း စစ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

 

April 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.