<

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လူဦးေရႏွစ္သန္းအထက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ေနၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္၀န္းက်င္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္လူငယ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိ္ဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္ လာေရာက္ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေန၀န္းထက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရႏွစ္သန္းအထက္မွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္၀န္းက်င္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္အရြယ္ လူငယ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က သိရသည္။

လက္ရွိ အိမ္ေထာင္စု၀င္ ႏွစ္သန္းခန္႔မွာ ႏုိင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ လူဦးေရတြင္ အမ်ဳိးသား ၁ ဒသမ ၂ သန္း ( ၆၁ရာခိုင္ႏႈန္း) ပါ၀င္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအနက္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ က်န္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔မွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၃၉ ႏွစ္ (၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔) အတြင္း ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလူဦးေရတြင္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔သည္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အဓိက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဦးေရ သိန္းခ်ီရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း စာရင္းအတိအက် ေကာက္ယူထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုထက္ပိုမိုရွိေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမ်ားသာမက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းေပၚ မူတည္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ယခင္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အရပ္မွ လက္ရွိေနျမဲအရပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ားမအုပ္စု ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ‘မိသားစုေနာက္လိုက္၍’ ႏွင့္ ‘အလုပ္ေၾကာင့္/အလုပ္ရွာရန္’ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုေနာက္လိုက္၍ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းတြင္ အမ်ဳိးသား ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး အလုပ္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွာရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ဳိးသမီး ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူဦးေရ တစ္ဘီလ်ံခန္႔ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမွာ၂၁၄ သန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူမွာ သန္း ၇၄၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ ၃၂ သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအုပ္စုသည္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၆၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

April 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.