<

စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် သုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းတုိးတက္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေန

ပဲတီစိမ္းမ်ားကို ေျခြေလွ႔ေနသည့္ေတာင္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္း တုိးတက္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) တတိယမူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားသည္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေျမယာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း တုိးတက္မႈအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား အထြက္တုိးေစရန္အတြက္ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးေနေသာ ေျမယာမ်ားအား ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမႀကီး ေျမပုံမွန္ကန္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကဲ့သုိ႔ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေသာ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံမ်ားကုိအသုံးျပဳၿပီး GIS နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာအသစ္မ်ားကုိ ေတာင္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ကာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အာမခံခ်က္အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ပါက အျခားေဒသမ်ားအတြက္ စံနမူနာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေျမယာအသစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္မႈျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ဘ႑ာျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစံနည္းလမ္းသစ္မ်ားသာမက ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိပါ မည္သုိ႔မည္ပုံ စတင္လမ္းထြင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆင္ျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ေရးသာမက ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား ေအာင္ျမင္စြာစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကဲ့သုိ႔ ေျမအက်ယ္အ၀န္း အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေဒသတြင္ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေျမအမ်ဳိးအစား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေရရွိေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ေရေပးေ၀ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥမ်ားတြင္လည္း ေတာင္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ စတင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းအရ သိရသည္။

April 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.