<

ယခုႏွစ္အတြြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားသည့္ ေနရာငါးခုကို ေလထုတုိင္းတာရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမုိညစ္ညမ္းေနဟုဆုိ

ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္  ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေျမနီကုန္းလမ္းဆံု၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုႏွင့္ လွည္းတန္းလမ္းဆံုတို႔တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိတုိင္းတာရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလထုညစ္ညမ္းမူႏႈန္းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ တြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ေလထုတိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါ၀င္မူမွာ ပံုမွန္သာရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပါ၀င္မႈသည္ ၁၀ ဆျမင့္တက္လ်က္ရွိကာ သတ္ မွတ္စံႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း၊ အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈသည္လည္း ယခင္ႏွစ္ထက္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီေဒတာေတြက ျပည္သူေတြ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိေတြရေအာင္ လုပ္တာပါ။ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေတြက အမိႈက္သ႐ုိက္ေတြကေနရတယ္။ အေငြ႕ေတြ၊ အနံ႔ေတြကေန ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ေတြျဖစ္လာတာေတြ ျဖစ္တယ္။ အမိႈက္မပစ္ရင္ နည္းသြားမွာပဲ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းၾကရ ေအာင္ဆိုတဲ့အသိကို ေပးခ်င္တာပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္တဲ႔အခါမွာ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရ နားနဲ႔ၾကားရ၊ ႏွာေခါင္းနဲ႔႐ွဴရေလာက္႐ုံနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး။  သိပံၸနည္းက်စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ အေျဖထုတ္ေပးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားနည္းခ်က္က၂၄ နာရီ  ခုနစ္ရက္လံုး  တစ္ႏွစ္လံုး အလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနရာ ငါးေနရာမွာ ရွစ္နာရီေလာက္ပဲ တိုင္းတာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရွစ္နာရီမွာ ဒီေလာက္အတိုင္းအတာေပၚေနရင္ ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ရင္လည္းေပၚႏိုင္မွာပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္စြဲႏိုင္ပါတယ္” ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ အၾကံေပးအရာရွိ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တာေမြလမ္းဆံုတြင္ ေလထုတိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၊ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈစသည့္ ေလအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္ေလးမ်ဳိးစလံုးတြင္ ယခင္ႏွစ္ထက္မ်ားျပားကာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း၊ ေျမနီကုန္းလမ္းဆံုတြင္ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ပါ၀င္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္သာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း၊ လွည္းတန္းလမ္းဆံုတြင္ အမႈန္အမႊားႏွင့္ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါ၀င္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္မ်ားျပားကာ သတ္မွတ္စံႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလထုတိုင္းတာခ်က္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနရာငါးခုတြင္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုက္ထ႐ုိဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္၊ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါ၀င္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္က တိုင္းတာခဲ့သည့္ အမႈန္အမႊားႏွင့္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ပါ၀င္မႈမွလြဲၿပီး က်န္ေလအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္သည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအနက္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေလထုတိုင္းတာမႈအား EPA သတ္မွတ္စံႏႈန္းျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္၍ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလအရည္အေသြးတိုင္း တာစက္ျဖင့္ ေျမျပင္အထက္လူ၏ အသက္႐ွဴဇုန္ျဖစ္သည့္ အျမင့္သံုးမီတာရွိပတ္၀န္း က်င္ေလအရည္အေသြးအား အဆက္မျပတ္ ၈ နာရီၾကာ တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

April 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.