<

သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပမာဏ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတ တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ပမာဏအရပါ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ထပ္မံလာေရာက္လုပ္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ Greater Mekong Subregion (GMS) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအရ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ လုပ္ငန္းက႑အရ၊ ပမာဏအရပါ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ထြန္းလာေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၆၁ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံနီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားအနက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၅ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁၈ ဒသမ ၈၈၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိကာ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏ ၃၀ ဒသမ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ စြမ္းအင္က႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၇ ခု ၀င္ေရာက္ထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁၅ ဘီလ်ံ အထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

April 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.