<

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ဆုိက္ဘာျပစ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ အီးယူကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွ

EU မွ သင္ၾကားေပးသည့္ ဆိုက္ဘာသင္တန္းကို တက္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: EU)

အြန္လုိင္းေပၚ၌ က်ဴးလြန္သည့္ ဆုိက္ဘာျပစ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အား အီးယူကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူသံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားျခင္း၊ အြန္လိုင္းလိမ္လည္မႈ၊ အမ်ဳိးအမည္ခိုးယူမႈ၊ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း (သို႔) အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စသည့္အြန္လိုင္းေပၚတြင္ က်ဴးလြန္သည့္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားမွာ ကမၻာတစ္၀န္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားမွာ အသံုးျပဳသူသာမက၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကိုပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း၊ ကြန္ရက္ေပၚရွိ ရာဇ၀တ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံနယ္ျခားမရွိ က်ဴးလြန္သည့္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎ဆိုက္ဘာျပစ္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ဖ်က္ရာ၌ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္၍ ကမၻာတစ္၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အဓိကက်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ MYPOL စီမံကိန္းသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုက္ဘာကြန္ရက္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စတင္သိရွိႏိုင္ေစရန္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးသင္တန္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ MYPOL သင္တန္းသည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ အေျခခံဆိုက္ဘာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚေလ့လာျခင္းျဖင့္ အေမွာင္ကြန္ရက္အေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ လြန္စြာအေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ MYPOL စီမံကိန္းသည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးကာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈေပၚ အေျခခံ၍ ျပည္သူလူထုအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရွိသည့္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈကာ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတို႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သင္တန္းမ်ားပိုမိုေပးျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ား စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

MYPOL စီမံကိန္းအား ယူ႐ိုေငြ သန္း ၃၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၉.၆ဘီလီယံ) ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာစသည္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ MYPOL စီမံကိန္းမွအဆံုးတြင္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ တုံ႔ျပန္မႈပိုမိုေပး၍ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းကာ လုပ္ငန္းပိုမိုကြၽမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ရဲ၀န္ေဆာင္မႈမွ အက်ဳိးခံစားရမည့္ ျမန္မာ့ျပည္သူလူထုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအာင္ျမင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အင္အားအသံုးျပဳသည့္ ရဲအင္အားဆိုသည္ထက္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ရဲပံုစံမ်ဳိး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ MYPOL စီမံကိန္းမွ ျမန္မာအစိုးရအား တစ္ဆင့္ခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.