<

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အသက္ ၉၀ ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကိုပါ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ စီစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သက္ႀကီးရြယ္အို သက္ေသခံကတ္ျပားရရွိႏုိင္ေရး၊ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလုံးက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပ့ံေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြေပၚမူတည္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မတ္၂၉ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥပေဒအၾကံေပးဦးေက်ာ္စိန္က နည္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက နည္းဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ႀကီးရြယ္အို အလြန္အမင္းမ်ားျပားသည့္ျပႆနာကုိ ရင္မဆုိင္ရေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိးပြားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္က်န္းမာၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ဘ၀မ်ဳိးျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အနာဂတ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ သမား႐ိုးက်ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား ထူေထာင္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းစနစ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ လုံေလာက္မႈမရွိသည့္အတြက္ အျခားနည္းစနစ္မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.