<

ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ မည္သည့္ေက်းရြာမဆို သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီးရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသတစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ မည္သည့္ေက်းရြာမဆို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအသီးသီးရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေႏြရာသီတြင္ ေက်းရြာမ်ား၌ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးျပတ္လပ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္သည့္  ေက်းရြာမ်ားသို႔  ေသာက္သုံးေရမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ  ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရလုံေလာက္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ ေရျပတ္လပ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ကြင္းဆင္း၍  ႀကိဳတင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊  ေက်းရြာမ်ားႏွင့္  တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေက်းရြာ ေရေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ စုစည္းျပဳစုထားရွိျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚပါက အစုအဖြဲ႕စနစ္ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သုံးေရ အလ်င္အျမန္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္  ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းျခင္းမ်ား  စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္သည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေသာက္သုံးေရ ျဖန္႔ေ၀ေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အျပင္ ေရရွားပါးမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေရရွည္ ေရရယူသုံးစြဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေက်းရြာေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ရာ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း  ပူးေပါင္းပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွားပါးမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိ သည့္ ေက်းရြာမ်ားစာရင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရယူလိုပါက ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ပါ၍ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈျဖစ္ေပၚသည့္ မည္သည့္ေက်းရြာမဆို ေက်းလက္ေဒ သဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအပါအ၀င္)၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အခ်ိန္အခါမေရြး ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံလာပါက ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး ဦစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေႏြရာသီတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕၌ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ပင္ ေရရွားပါးမႈ စတင္ၾကံဳေတြ႕လာ ေနသည္။

ပခုကၠဴႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္း မွစတင္ကာ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား ခမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ စက္ေရတြင္း ခြၽတ္ယြင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈစတင္ ၾကံဳေတြ႕လာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂ ရြာ ေက်ာ္မွာ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.