<

ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏အစုိးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္မွတစ္ဆင့္ မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ႏႈတ္ဆက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား (NCA-SEAO) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးတို႔ႏွင့္ တူညီသည့္ ဘံုပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ သမၼတႀကီးဦး၀င္းျမင့္၏ အစုိးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ တန္းတူရည္တူရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္မွ တစ္ဆင့္  မဆုတ္မနစ္ ဆက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA ေရးထိုးထားသည့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ မတ္ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတအသစ္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ဆတက္ထမ္းပိုးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆတက္ထမ္းပိုးဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ RCSS အေနျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

RCSS ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္သည္  ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ၎၏ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳလက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၅)ပါတီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) ၏  မတ္ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ စိန္ေခၚမႈတစ္ ရပ္ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔အတြက္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ပို မိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကလည္း ျမန္မာျပည္၏ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္း စစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ အေနျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အား ပိုမိုလက္ေတြ႕က်စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊  (၂၁) ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လည္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔အမ်ဳိးသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔လြတ္လပ္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးကို ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳဘဲ အားေပးကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွစတင္၍ တစိုက္မတ္မတ္ေဆြး ေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀၍ အႏွစ္သာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  UNFC ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ UNFC ၊ RCSS ၊ UNA ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီတို႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပးပို႔ထားေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.