<

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အသံုးျပဳခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသာမက စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အသံုးျပဳခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသာမက ေတာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အသုံးျပဳခြင့္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသာမက ေတာင္သူမ်ား အပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လိုသူ ျပည္သူတိုင္း ေလ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ၁၀ ဧကအထိ စတင္ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈစြမ္းအားေပၚအေျခခံ၍ တိုးျမႇင့့္ေလ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႐ံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဗဟိုဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွေက်ာ္ႏွင့့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အသီးသီးမွ တင္ျပလာသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား အသုံး ျပဳခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းအေပၚတင္ျပလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းျခင္းကိစၥ ရပ္မ်ား ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားျပန္လည္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ခ်ထားခဲ့သည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ သီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေရးႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မိတၱဴ ျပန္လည္ထုတ္ခြင့္ျပဳ ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္လယ္ ယာေျမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ျပဳလုိက္ရသည့္လယ္ေျမမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္ေျမမ်ားမွာမူ အနီးအေ၀းႏွင့္အေနအထား တည္ရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

 

 

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.