<

စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကာလလတ္ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ပဲစိုက္ခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကာလလတ္သံုးႏွစ္စီမံကိန္းအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းကုိယ္စား ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က မတ္ ၃၀ က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၀ ရက္ေျမာက္) တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္းအဓိက ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ပါ၀င္ေသာ Stakeholder မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကုိ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူစားသံုးႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၈ ကေန ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ဘ႑ာေရးအရ သံုးႏွစ္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အရဆုိရင္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္တယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက        အစုိးရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ (PPP) စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ေရးဆဲြထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ယခုျပဳစုထားေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားေရးဆဲြထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ ခ်က္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ Stakeholder မ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ထားေၾကာင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑တစ္ရပ္လံုး ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ ေရတုိေရရွည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း၊လက္တေလာကာလအတြင္း အေလးေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည့္အျပင္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိလည္း ဖန္တီးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.