<

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးစင္ျမင့္သစ္ တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔အၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးစင္ျမင့္သစ္ တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကူးလူးဖလွယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔ မတ္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ The Belt and Road ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္သည့္စင္ျမင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ေဆာလ်င္စြာတည္ေထာင္ေစလိုေၾကာင္း ယင္းအခမ္းအနား၌ ဆုိသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ နက္႐ႈိင္းစြာ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးစင္ျမင့္သစ္ ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္အံကိုက္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈစီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းဖလွယ္ေရးစင္ျမင့္သစ္ “တ႐ုတ္- ျမန္မာစီးပြားေရးေကာင္စီ” သို႔မဟုတ္ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါစင္ျမင့္သစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္မေမွ်ာ္ကိုးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကိုရရွိသင့္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းသည္ အျခားကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း၊ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အတုယူသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက ကနဦးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ႀကိဳဆိုသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.