<

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဌာနဆုိင္ရာ ႐ုံးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခ်င္း တူေသာ္လည္း ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၁၈ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က တင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ႐ံုးအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားခ်င္း တူပါလ်က္ ေတာင္းခံေငြ ကြာျခားေနျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ကုိ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း ေတာင္းခံမႈ စံတူညီမႈမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက တြဲလ်က္ တင္ျပၿပီး အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားက ခြဲၿပီး တင္ျပျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ေတာင္းခံရာမွာအခ်ဳိ႕က UPS ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က Printer ႏွင့္တြဲလ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အခ်ဳိ႕က သီးျခားစီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ၀ယ္ယူရာမွာ ေမာ္ဒယ္ျမင့္မ်ားအျပင္ Memory ႏွင့္ Graphic Card ပမာဏမ်ားမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္ ေတာင္းခံထားသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထုိမွ်လုိအပ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ မေတြ႕ရပါဘူး” ဟု ဦးတင့္လြင္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနတစ္ခုတည္းမွ တင္ျပေသာ အမ်ိဳးအစားတူ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လ်ာထား ေတာင္းခံမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း (Down Town) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ပင္ တြက္ခ်က္မႈ ကြဲျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၌ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ ၁၆ ေပ၊ ထု သုည ဒသမ ၆ လက္မ၊ လမ္းအရွည္ ေပ ၃၅၀ အတြက္ ၁၅ ဒသမ၂၃၁ သန္း ေတာင္းခံထားရာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းအက်ယ္ႏွင့္ ထုပါတူညီသည့္ အရွည္ေပအတြက္ အထပ္ပါစံႏႈန္းအရ အမ်ားဆုံး သန္း ၃၀ ခန္႔သာျဖင့္ သင့္ေသာ္လည္း ၄၇ ဒသမ ၁၂၅ သန္း ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း သံုးခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘ႑ာေငြ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္းသည္ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ေငြကြာျခားေနသည့္အတြက္ လုိအပ္ေငြကုိ ထပ္မံေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာေငြကုိ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွင့္ အသုံးစရိတ္ျဖင့္ မလုံေလာက္လွ်င္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အသစ္တြင္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ျပန္လည္ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူၿပီးေနာက္ ကြာျခားေငြကုိ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေတာင္းခံမည့္အစား ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္ကာလ မတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ မွသာ လုိအပ္ေငြကုိ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္က ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ထူးျခားေသာ ဘ႑ာေရးကာလ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘ႑ာေရးကာလ မကုန္မီ ၿပီးစီးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ မသုံးစြဲျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ အပ္ႏွံသင့္ပါတယ္။ သုိ႕မွသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႔ ဘ႑ာေငြ မလုံေလာက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ထပ္မံခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းကုိ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီျပန္လည္ အပ္ႏွံႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သင့္ေသာ ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.