<

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အင္တိုက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း PNLO ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀ အာမခံသည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အင္တိုက္အားတုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) က မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္ေရးကိုရယူ၍ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္မည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္တူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀ အာမခံသည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ယေန႔ၾကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိေသာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအင္အားစုမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ စုေပါင္းဦးေဆာင္ေက်ာ္လႊား လြန္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လမ္းမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔သည္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးတို႔၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္ေရးကို ရယူႏုိင္မွသာလွ်င္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ရွိေသာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားမွလည္း ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္အား ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) က ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္လည္းေကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာၾကားမွ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

March 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.