<

င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း

င႐ုတ္ေကာင္း-ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္း သာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ခ်ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာသန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ပုသိမ္မွတစ္ဆင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ င႐ုတ္ေကာင္းမွ ေငြေဆာင္- ေခ်ာင္းသာ-ဂြ-ကမ္းသာယာအထိ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ကြန္ကရစ္လမ္းအျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းကို အေျခခံ၍ ပင္လယ္ျပင္ဗဟိုျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ Oriental Highway ကုမၸဏီ မွ BOT စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ Concession ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ Control လုပ္၍ Operating and Maintenance လုပ္ငန္းမ်ားကို BOT ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိကုမၸဏီ၏ Concession သက္တမ္းသည္ ၃၃ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၄ ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ Concession Control လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ADB ၏ ေခ်းေငြအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ ကိုးႏွစ္ကိုသာ ကုမၸဏီမွ Concession အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားထဲမွ ေခ်းေငြႏွင့္ အတိုးကို ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမရွိ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “င႐ုတ္ေကာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးမယ့္လမ္းေၾကာင္းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဒါနန္းၿမိဳ႕နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ADB ရဲ႕ PLAN ကို ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း SEZ တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ဘုရားႀကီးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ သနပၸင္၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ သီလ၀ါလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ Future Plan အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွပတ္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ အထိ ဆက္လက္သြားလာႏိုင္မည့္ စီပြားေရးစႀကႍလမ္းအျဖစ္ လ်ာထားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

March 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.