<

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္  ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၂၆ ရက္ ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္စသည့္ ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံအနက္ က်န္သည့္ငါးႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကားမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၊ ကားမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမ၀တီအထိ ပထမအဆင့္ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘားအံ၊ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္အထိ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

Cross Border Transport Agreement အရ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္လမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း အေရွ႕အေနာက္စီး ပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခရွိ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ၎လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး လိုအပ္သည့္အစီအမံမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၾကေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္  – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး -သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ပထမ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလမ္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ BOT ကုမၸဏီႏွင့္ ADB မွ ပညာရွင္မ်ားမွ Operation & Maintainance အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းကို အေျခခံ၍ ပုသိမ္မွ ေငြေဆာင္၊ ပုသိမ္မွ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ပုသိမ္မွ ေမာ္တင္စြန္း၊ ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္း သာ၊ ပုသိမ္မွ ဂြ-ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ သံတြဲ-ငပလီ ႏွင့္ ဂြ-ကမ္းသာယာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ၿပီး ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သီလ၀ါမွ ပဲခူး၊ ကမာစဲမွ က်ဳိက္ထိုသို႔ ADB ႏွင့္ JICA တို႔မွ အကူအညီျဖင့္ ျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တို႔ကို ပတ္၍သြားေနရသည့္ခရီးထက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တတိယစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီး အထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ADB အကူအညီျဖင့္ Pilot Project အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ  Expressway အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

March 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.