<

င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီး ဆို

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕ ေဂၚရန္ဂ်ီကြၽန္းအနီးတစ္၀ိုက္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-MTWH)

င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္လမ္းေၾကာင္းႀကီးအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဒါနန္းၿမိဳ႕နဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ADB ရဲ႕ PLAN ကို ေရးဆြဲထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရး စႀကၤံလမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ စတင္ကာ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း SEZ တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ဘုရားႀကီးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတစ္ေလ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား၊ သနပၸင္၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ သီလ၀ါလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွလည္းေကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ Future Plan အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွပတ္၍ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ င႐ုတ္ေကာင္းၿမိဳ႕အထိ ဆက္လက္သြားလာႏိုင္မည့္ စီပြားေရးစႀကၤံလမ္းအျဖစ္ လ်ာထားစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

င႐ုတ္ေကာင္းေရနက္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သည့္အခါ ရန္ကုန္၏ Outer Ring Road မွ ပုသိမ္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ င႐ုတ္ေကာင္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ဂြၿမိဳ႕တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္ေဖာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အတြင္းရွိ လမ္းမႀကီး (၃)လမ္းကို ADB ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လမ္းစီမံကိန္း (၃) ခုကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး-သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ ၃၄၀ သန္း၊ အာဆီယံ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ ၂၀ သန္း ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၇)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈)တို႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ လက္ရွိမွာ Oriental Highway Co.,Ltd မွ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ BOT ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းရယူ၍ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းအဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ B.O.T ကုမၸဏီ၏ မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးအေပၚ အေျခခံ၍ ADB မွ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာမည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး Concession ကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ B.O.T ကုမၸဏီႏွင့္ ADB မွ ပညာရွင္မ်ားမွ Operation & Maintainance အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းကို အေျခခံ၍ ပုသိမ္မွ ေငြေဆာင္၊ ပုသိမ္မွ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ပုသိမ္မွ ေမာ္တင္စြန္း၊ ပုသိမ္မွေခ်ာင္းသာ၊ ပုသိမ္မွ ဂြ-ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ သံတြဲ-ငပလီႏွင့္ ဂြ-ကမ္းသာယာလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ စိုးမင္းထိုက္

March 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.