<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္ျပ

မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးၿပီး အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွဴးမင္းေအာင္ေဇာ္က မတ္ ၂၃ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၁၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ၀င္ေငြရရွိမႈအတြက္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ရရွိေစေရးကုိလည္း အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အခြန္အခ ေပးေဆာင္၍ တရား၀င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ဥပေဒကုိ လုိက္နာျခင္းလည္း မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အစုိးရအဖဲြ႕က စီမံခန္႔ခဲြသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္စားသံုးရေသာ အေျခခံစားသံုးခြန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေလ်ာ့နည္းေကာက္ခံ သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၄) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာ အခြန္အခရေငြသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဤဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဋ) ပါ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာစိစစ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ ေနာက္ဆက္တဲြ (ဋ) သည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက အခြန္အမ်ဳိးအစား ၁၈ မ်ဳိးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ၏ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ မူလလ်ာထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ ၄၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၂၂၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ၂၆ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာမွ ေကာက္ခံမည့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္မ်ား ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္အခရေငြမ်ား ၈၈ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔၏ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အဓိကက်ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၉) အပုိဒ္ (၄) တြင္ ေျမယာခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၀) တြင္ ယစ္မ်ဳိး ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၅) တြင္ ဓာတ္သတၱဳခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၆) တြင္ အင္းအုိင္ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၇) တြင္ သစ္ေတာခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၈) တြင္ စည္ပင္သာ ယာေရးဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ား၊ အပုိဒ္ (၂၀) တြင္ တာတမံခြန္၊ အပုိဒ္ (၂၁) စားခြန္၊ အပုိဒ္ (၂၂) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၏ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ ဗီဒီယုိလုပ္ငန္းမ်ားအား ငွား ရမ္းျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာအ ခြန္အခမ်ားႏွင့္ အပုိဒ္ (၂၃) တြင္ျပပဲြ၊ ေဖ်ာ္ေျဖ ပဲြအခြန္အခမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားပါ ႀကီးၾကပ္ေကာက္ခံေနေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ေကာက္ခံ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသြင္း ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အခြန္အခမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက အျပည့္အ၀ရရွိမည့္ အခြန္အခရေငြ လ်ာထားခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အခန္း (၄)၊ အပုိဒ္ (၁၁) တြင္ ၀င္ေငြခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၂) ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၃) တြင္ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ အပုိဒ္ (၁၄) တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ အပုိဒ္ (၁၉) တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္ခ၊ စစ္ေဆးခ စသည္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု သတ္မွတ္ေပးေသာ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအတုိင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးသြင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ အခြန္အခမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သတ္မွတ္ေပးေသာ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးတုိင္းသာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း၏ အပုိဒ္ (၂၄) တြင္ ျပည္ေထာင္စုျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အခြန္အခမ်ားကုိ အပုိဒ္ခဲြ (က)မွ အပုိဒ္ခဲြ (ဏ) အထိ အပုိဒ္ခဲြ (၁၅) ခုျဖင့္ တိက်စြာ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားေၾကာင္း၊ အပုိဒ္ (၂၇)  ႏွင့္ အပုိဒ္ (၂၉) တုိ႔အရ အခြန္အခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အစားထုိးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အခြန္အခ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံရရွိမႈကုိ ျဖစ္ေစ၊ အစုိးရအဖဲြ႕သည္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းၿပီး အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ထားေသာေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ ရည္ညႊန္းခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၀၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) အရလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ အရ လည္းေကာင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

 

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.