<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရာ္ဘာက႑သည္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အထြက္ႏႈန္းေရာ အရည္အေသြးပါ နိမ့္က်ေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းေကာင္းမရျခင္း၊ ေစ်းႏွိမ္ခံရျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရာ္ဘာက႑သည္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကအထြက္ႏႈန္းေရာ အရည္အေသြးပါ နိမ့္က်ေနေသးသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းေကာင္းမရရွိျခင္း၊ ေစ်းအႏွိမ္ခံရျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရာ္ဘာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Myanmar Rubber for-um-2018) တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နည္းပညာမ်ားရယူျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အပါအ၀င္ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေရာ္ဘာသည္ ကမၻာတစ္၀န္းအေရးႀကီးသည့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ သံႏွင့္သံမဏိလုပ္ငန္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံးစက္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာ္ဘာသည္ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အသုံးျပဳရေသာ စက္မႈကုန္ၾကမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အႀကီးမားဆုံး တာယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားမ်ားေၾကာင့္ ေရာ္ဘာသည္ အဖိုးတန္ႏိုင္ငံျခား ၀င္ေငြရရွိေစသည့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရာ္ဘာကို အဓိကဦးစားေပး စက္မႈကုန္ၾကမ္း သီးႏွံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈရရွိေနေရး အားစိုက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၎ကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းကလည္း ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ လိုအပ္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္ အထိ ျပည္ပသုိ႔ ေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ ၀ ဒသမ ၁၃၆ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၉ သန္းအထိ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ နီလာ

March 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.