<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု စိစစ္ရရွိသူ စုစုေပါင္း မတ္ ၁၉ ရက္အထိ ၅၅၆ ဦးရွိလာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေပးပို႔ထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု စိစစ္ရရွိသူ စုစုေပါင္း မတ္ ၁၉ ရက္အထိ ၅၅၆ ဦးရွိလာၿပီး ယင္း ၅၅၆ ဦးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က လႊဲေျပာင္းလာလွ်င္ ျပန္လည္စိစစ္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံႏိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၃၇ စု၊ လူဦးေရ ၈၀၃၂ ဦး၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္၍မရႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလက္မွတ္မ်ားမရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ပံုစံပါအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ (သို႔မဟုတ္) လက္ေဗြ႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမပါရွိျခင္း၊ ပံုစံေခါင္းစဥ္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ပံုစံနံပါတ္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းရက္စဲြမ်ားမပါရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္အသားႏွင့္ လက္ေဗြမ်ားမပါရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယခင္ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လက္မွတ္ႏွင့္နံပါတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ျပမထားသျဖင့္ စိစစ္၍မရႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ မိဘမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရပ္လိပ္စာမပါရွိ၍ ဆက္စပ္ရွာေဖြရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလိုသူ၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ယခင္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ျပဳစုထားေသာ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ဓာတ္ပံုတို႔ကို ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ေပးပို႔လာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈေၾကာင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး၍ မရႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီထားေသာ သတ္မွတ္ပံုစံမဟုတ္သည့္ ၈၀၃၂ ဦးအား အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ မရွိ အိမ္ေထာင္စုဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရြာအမည္၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအမည္ကို အနီးစပ္ဆံုး တိုက္ဆိုင္စိစစ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေပးပို႔လာသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၈၀၃၂ ဦးအနက္ ၃၆၃ ဦးသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ ျပန္လည္၍ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ က်န္ရွိသူမ်ားအား အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတ္ ၁၉ ရက္အထိ စိစစ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူ ၁၉၃ ဦး ထပ္မံစိစစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.