<

လႈိင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ထား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ၾကရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားရွိ အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားလက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္က အမွတ္ ၂၂၈/၂၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႐ံုးအမွတ္ (၄၀) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အခန္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္ Down Payment ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သတ္မွတ္စုေဆာင္းေငြျပည့္မီသည့္ ရက္စြဲအစီအစဥ္အလိုက္ ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၂၂၈/၂၃၄ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ကနဦးေပးသြင္းေငြကို ယခင္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ အထိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

March 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.