<

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ Online Tax Payment စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြ လြယ္လင့္တကူ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ Online Tax Payment System တစ္ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုး၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးမ်ားတြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ ဗဟာဗ်ဳဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“တည္ဆဲအခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္၀ိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြကို အထူးအေလးထားၿပီး ဖိဖိစီးစီးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့အခြန္စနစ္ (All Inclusive Tax System) ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိက္႐ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထားေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဳဟာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ အခြန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာအရ လက္ရွိကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းအစား တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (Value Added Tax) ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုုးရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.