<

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးအၾကား လမ္းေၾကာင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

ထား၀ယ္-ထီးခီးအၾကား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၿဖိဳးဇင္)

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးအၾကား လမ္းေၾကာင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက တင္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency – NEDA ထံမွ ထိုင္းဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ၎စီမံကိန္းအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုရွိေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေမတၱာ-ထီးခီးလမ္းသည္ ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းေၾကာင္း အတိုဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းအား အီတာလ်ံ ထိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ ယူေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္းအဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္သည့္ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိလမ္းအား ႏွစ္လမ္းသြားကားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ NEDA မွ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ခံ၍ ကန္ထ႐ိုက္တာအား တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ေစ့ေရာက္သည့္ႏွစ္အလိုက္ အတိုး၊ အရင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက လမ္းအသံုးခ ေကာက္ခံရရွိမႈေငြမ်ား အပါအ၀င္ ရေငြမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္၍ ဘတ္ဂ်က္သို႔ ရေငြမ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ေပးဆပ္ရန္ အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္း ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကခ်နပူရီမွ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၂) သို႔ ကတၱရာကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက NEDA အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏ ေခ်းေငြဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၂၀၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ သက္တမ္း ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အတိုးကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ အႀကိမ္ ၆၀ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ အႀကိမ္ ၄၀ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ကို ထိုင္းကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိထားေၾကာင္း၊ အခြန္အခ၊ အေကာက္ခြန္၊ ေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ ေခ်းေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္အျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြ၏ Grant Element တြက္ခ်က္ရာတြင္ ၆၁ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည့္အတြက္ သက္သာမႈရွိသည့္ ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ကခ်နပူရီလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္ အေရးပါေသာ လမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းသည္ ပင္မလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ေရး-ထား၀ယ္- ၿမိတ္လမ္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းမႀကီးသည္ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.