<

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စႀကႍလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စႀကႍလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ယင္းစီမံကိန္းသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၿမိဳ႕အတန္းအစား သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ (ခ) အဆင့္ရွိေသာ Secondary Cities ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိျခင္း၊ Development Potential အခြင့္ေကာင္းမ်ားရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘားအံႏွင့္ ျမ၀တီ၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔အား စီမံကိန္း၀င္ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Cross Border Transport Agreement အရ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ၊ ဘားအံႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘားအံ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမ၀တီႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ Joint Spatial Development Plan ေရးဆြဲေပးျခင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးအား Heritage Conservation ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ADB ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဘားအံ၊ ျမ၀တီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕အေနာက္စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နယ္စပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထပ္မံဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အလားအလာရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ႏွင့္ ေရလံုေလာက္စြာရရွိျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္စနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းေစျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ခံကာ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.