<

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာႏွင့္အညီ ႐ိုးရာမပ်က္ထိန္းသိမ္းရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ထုတ္ျပန္

သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာႏွင့္အညီ ႐ုိးရာမပ်က္ထိန္းသိမ္းရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ႐ုိးရာမပ်က္ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သမွ်ကုိ အတာေရပက္ ဖ်န္းလန္းဆန္းေစျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ စြမ္းအားျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေစရန္၊ ျမန္မာမႈ၊ ျမန္မာ့ဟန္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏွစ္သာရမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ စ႐ုိက္ႏွင့္ဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏အျမင္တြင္ မတင့္တယ္သည့္ေနထုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ သူတစ္ပါးအား ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေရကစားမႈ၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ သူတစ္ပါးသုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာပ်က္ျပားထိခိုက္ေစရန္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ၿပီးျဖစ္ေစ ေျပာဆုိျခင္း၊ သံခ်ပ္ထုိးျခင္း၊ သီဆုိျခင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ အျပဳအမူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အျမင္အာ႐ုံတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ သႀကၤန္ကုိ ခ်စ္ခင္၍ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကလုိသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ သႀကၤန္ကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားမႈေလ်ာ့ပါးေစေသာ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ား အေျပာအဆုိ၊ အ၀တ္အစား၊ အစားအစာ၊ အကအခုန္မ်ားကုိ အလြန္အမင္းလုိက္စားျပဳမူျခင္း၊ အရက္ေသစာကုိ သိကၡာက်ေလာက္ေအာင္ ေသာက္စားမူးယစ္ျခင္းမ်ား ဆင္ျခင္ၾကရန္၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

March 17, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.