<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၄၇ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းေျမေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၃၄၇ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၉၆၀ ဒသမ ၃၃၄ သန္းရွိၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၉၅၀ သန္းရွိသျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီတစ္လတည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၄၇ ဒသမ ၆၁၆ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္သည့္ပမာဏမွာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ၇၇၅၁ ဒသမ ၃၇၈ သန္း၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ တြင္ ေဒၚလာ ၆၀၆၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ တြင္ ေဒၚလာ ၇၁၉ ဒသမ ၇၀၂ သန္း၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ေဒၚလာ ၂၀၅ ဒသမ ၇၂၀ သန္း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ ေဒၚလာ ၉၈၄ ဒသမ ၇၆၄ သန္း၊ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ တြင္ ေဒၚလာ ၃၂၉ ဒသမ ၅၈၀ သန္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေဒၚလာ ၁၉၉၉၈ ဒသမ ၉၆၅ သန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚလာ ၄၆၄၄ ဒသမ ၄၆၀ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၁၉ ဒသမ ၄၆၇ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ေဒၚလာ ၄၁၀၇ ဒသမ ၀၅၅ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၈၀၁၀ ဒသမ ၅၃၃ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၉၄၈၅ ဒသမ ၆၂၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၉၅၀ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၅၆၂၁ ဒသမ ၈၇၄ သန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.