<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္တြင္ ၿမိဳ႕သစ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသာေအာင္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လယ္သမားတုိ႔၏ ႏွစ္စဥ္စုိက္ပ်ိဳးရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ အ႐ုိး၊ အရြက္ႏွင့္ ကုိင္းဖ်ားကုိင္းနားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ထိုသို႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဇီ၀ေလာင္စာသစ္ပင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ စုိက္ပ်ဳိး၍ ေလာင္စာစုေဆာင္းထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ား ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ အ႐ုိး၊ အရြက္ႏွင့္ ကုိင္းဖ်ားကိုင္းနားမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳမည္ဆုိပါက မဂၢါ၀ပ္အဆင့္ရွိေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀၀၀ ကီလုိ၀ပ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္တစ္တန္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဇီ၀ေလာင္စာ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေလာင္စာအတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ ဧက ၇၀၀ ခန္႔ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္မဂၢါ၀ပ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆ မွ ၄၀ ထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ က်ပ္ ၄၀၀ မွက်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔က်သင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထုအတြက္ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ ႀကီးျမင့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ မဂၢါ၀ပ္အဆင့္ရွိသည့္ တပ္ဆင္ပမာဏႀကီးမားေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရမည္ဆုိပါက နည္းပညာဆုိင္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ဓာတ္အားစနစ္တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက ဇီ၀ေလာင္စာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရရွိေစေရး သီးျခားစုိက္ပ်ိဳးဧရိယာသတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ ဇီ၀ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အျမင့္ဆုံး၀န္အား ၃၂၀၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သုံးစဲြႏုိင္ခဲ့ကာ တုိးတက္လိုအပ္ေနေသာ ဓာတ္အားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေစရန္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရအား၊ ေလအား၊ ေနစြမ္းအင္တုိ႔အပါအ၀င္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထုိသုိ႔စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဓာတ္အားစနစ္ တည္ၿငိမ္ေစေရးကုိလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရသျဖင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္၏ ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးအစားသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.