<

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စနစ္တက် အသံုးမျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း အခ်ဳိ႕၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေသခ်ာခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ႔နည္း၍ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးျခင္းေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုတြင္ ကုသမႈ လာေရာက္ခံယူသူ အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္

က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္း၊ မတိက်ျခင္း၊ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် အသံုးမျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္း၍ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ‘ေဆး႐ံုသတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ’ အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာႏွစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းႏွစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္ ျပည့္စံုေရးႏွင့္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေလ့လာ၍ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ စြမ္းအားစုမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပည့္စံုျခင္း၊ မတိက်ျခင္း၊ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် အသံုးမျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္း၍ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား ႏွင့္အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္သည္ လူ၏ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ႀကီးႏွင့္ တူညီ၍ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္ျပည့္စံုမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ေဆး႐ံုသတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပံုတူကူး အသံုးမျပဳသင့္ဘဲ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာ့၀ဲလ္ေရးဆြဲေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးမ်ား ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ားသာ ေကာက္ယူေစလိုၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္၍ လြယ္ကူရွင္းလင္းစနစ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္စုစည္း သံုးသပ္ႏုိင္ေသာ တူညီေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္၀င္မိသားစုကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Personal Information System) ႏွင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းစာရင္း စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဆး႐ံုစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Inventory Control System & Hospital Management System) ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနက ကုသေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုေပါင္း၍ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္၂၁၈ ဒသမ ၈၆၇ ဘီလ်ံ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လ်ာထားရန္ပံုေငြ ၁၁၃ ဒသမ ၉၅ ဘီလ်ံ က်ပ္၊ ေဆး႐ံုသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ လ်ာထားရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၅၇ ဒသမ ၇၆၄ ဘီလ်ံ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ စီမံခ်က္ ၁၆ ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း၀ယ္ယူရန္ လ်ာထားရန္ပံုေငြက်ပ္ ၂၆ ဒသမ ၉၆၃ ဘီလ်ံ၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာ ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၂၀ ဒသမ ၁၉ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ဦးစီးဌာန ႏွစ္ခုေပါင္း၍ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ကိရိယာ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၂၁၈ ဒသမ၈ ၆၇ ဘီလ်ံခန္႔ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.