<

ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္လႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ WHO ၏ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးျခင္း ကာကြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း WHO ၏ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးျခင္း ကာကြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးမႈႏွင့္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား သုေတသန ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီအရင္ခံစာကုိ မတ္ ၁၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Best Western Green Hill Hotel တြင္ “ႏုိင္ငံတကာက ေလးႏုိ႔မႈန္႔ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား က်င့္၀တ္လုိက္နာဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ လုိအပ္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္အတူ Save the Children DON’t PUSH IT မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးႏုိ႔မႈန္႔မ်ား၏ အားေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ခံစားရႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးမႈႏႈန္း နိမ့္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ ပုိၿပီးဆုိရြားသည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိ ခံစားရႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးအသက္ ေျခာက္လအထိ မိခင္ႏုိ႔ တစ္မ်ဳိးတည္း တုိက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား အေကာင္းဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရေစႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO) က ေထာက္ခံထားၿပီး အသက္ျခာက္လ ေက်ာ္သြားပါက ျဖည့္စြက္အစာႏွင့္အတူ မိခင္ႏုိ႔ကုိ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အထိ တုိက္ေကြၽးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

မိခင္ႏုိ႔ တုိက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ကုိ တစ္ကမၻာလုံးမွ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ားကုိ ႏုိ႔မႈန္႔တုိက္ေကြၽးျခင္းသည္ ယခင္ကထက္ မ်ားျပားေနၿပီး မိခင္ႏုိ႔ အစားထုိး ကေလးႏုိ႔မႈန္႔မ်ား၏ လုပ္ငန္းသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ သုံးဆအထိ လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးျခင္းသည္ ႐ုိးရာအစဥ္အလာအရ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိေနစဥ္ အတြင္းမွာပင္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး စည္း႐ုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ မိခင္မ်ား၏ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးမႈအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ႏုိ႔မႈန္႔တုိက္ေကြၽးမႈအေပၚသာ အားထားလာေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရသန္႔ရရွိမႈ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး ေရးဆုိးထုတ္စနစ္ အားနည္း၍ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္သည့္ ၀င္ေငြနိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြအလတ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ တုိက္ေကြၽးျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ပုိခံစားရေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ တစ္ကမၻာလုံး မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြၽးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ႏွစ္စဥ္ကေလး ေသဆုံးမႈ ခန္႔မွန္းေျခ ရွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ႏုိ႔အစားထုိး ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ (WHO) ၏မိခင္ႏုိ႔အစားထုိး ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္ လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကုမၸဏီမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းတြင္ ‘အမ်ားျပည္သူၾကား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္း မျပဳရ’၊ ‘မိခင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း မျပဳရ’ ႏွင့္ ‘နမူနာပစၥည္းေပးျခင္း မျပဳရ’ စသည္တုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိက်င့္၀တ္စည္းကမ္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း မိခင္ႏုိ႔အစားထုိး ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ ပိတ္ပင္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေနေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိျခင္း ဥပမာ “ဦးေႏွာက္၊ အ႐ုိးႏွင့္ ၾကြက္သား ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည္” ဆုိသည့္ ထုတ္ကုန္၊ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေစ်းေလွ်ာ့ျခင္း၊ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း ဥပမာ ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ဆုလက္ေဆာင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍လည္းေကာင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.