<

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ထမံသီေဘးမဲ့ေတာတြင္ ယခင္က တပ္ဆင္ခဲ့ေသာ ကင္မရာေထာင္ေခ်ာက္မွ ရရွိေသာ၀က္၀ံပံု (ဓာတ္ပံု – ထမံသီေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး)

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအား ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အမရဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့၀က္၀ံထိန္းသိမ္းေရး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အစည္းအေ၀းသည္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ အီတလီအေျခစုိက္ INGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ Istituto OIKOS အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မေလး၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္း၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းပထမပုိင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားမႈ၊ ေနရင္းေဒသအေျခအေန၊ ေဂဟစနစ္အေျခအေန၊ ၀က္၀ံမ်ား၏ေကာင္ေရအခ်ဳိးအစားႏွင့္ ေပါက္ဖြားမႈအေျခအေန၊ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္မ်ားနဲ႔ သဘာ၀အပင္မ်ားကုိ ေနရင္းေဒသေတြမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား၊ က်ားမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ေသာလိပ္၊ ေက်းငွက္ စတဲ့သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ေတြကုိ အထူးျပဳကာကြယ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ဆင္ေဘးမဲ့ေတာ၊ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ လိပ္မ်ဳိးစိတ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥယ်ာဥ္နဲ႔ ေဘးမဲ့ေတာေတြ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၀က္၀ံမ်ဳိးစိတ္မ်ားေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားေတြ႕ရိွရတာေၾကာင့္ အထူးျပဳကာကြယ္သည့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာနဲ႔ သဘာ၀ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း၊ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳး၀ုိင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေရးေတာမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစာၦန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာ အခ်က္အခ်ာက်မႈအရလည္း အပင္ႏွင့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားကုိ သာမက ၎တုိ႔၏ေနရင္းေဒသမ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ႏိုင္ငံေတာ္မွမူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္အတူ ဆက္စပ္အစုိးရဌာနမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဓိကမ်ဳိးစိတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီးမ်ဳိးစိတ္မ်ားဟု ေျပာ၍ရသည့္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆင္၊ က်ား၊ ၀က္၀ံ စသည့္သတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ေနရင္းေဒသေခၚသည့္ Habitats မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းပ်က္စီးလာျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတုိ႔က အဓိကၿခိမ္းေျခာက္လာမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အႏၲရာယ္သည္ တရားမ၀င္ အမဲလုိက္သတ္ျဖတ္၍ တရားမ၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခံေနရေၾကာင္း ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.