<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရထူထပ္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေရရွားျခင္း စသည့္ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ဥစၥာပစၥည္း ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈတို႔ ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရႏုိင္ဟု YHT ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာအား အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ ထူထပ္လာျခင္း၊ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း၀င္ျခင္း၊ ေရရွားျခင္းစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ဥစၥာပစၥည္းဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတို႔ကို ပိုမိုထိခိုက္ခံစားရႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (YHT) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကုိ ခံနိုင္ရည္ရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္၀န္း ရာသီဥတု လြန္ကဲမႈမ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ေျမနိမ့္ပိုင္း ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသရွိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ကမၻာ့အဆုိးရြားဆုံး ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံၾကရမည္ဟုဆုိသည္။

ရန္ကုန္သည္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း၀င္ျခင္းႏွင့္ ေရရွားပါးျခင္း စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရ ထူထပ္လာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕သိပ္သည္းဆ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဥစၥာပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးရမႈႏွင့္ စီးပြားက်ဆင္းမႈတို႔ကို ပိုမုိထိခိုက္စြာ ခံစားရႏုိင္ေၾကာင္း YHT က  ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း နည္းဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး က်င့္ထုံးမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခဲ့ပါက တံု႔ျပန္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္အုိးအိမ္ ဥစၥာပစၥည္း ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈအသိုက္အျမံဳႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ အေပၚတြင္ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ နည္းေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္လည္း ဆုံး႐ႈံးမႈနည္းပါးေအာင္ စီမံႏုိင္၍ ေသခ်ာသည့္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ကာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးသုိ႔ ေရွး႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရတိုးႏႈန္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MEGA City ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပရာဇ၀တ္မႈ ထူေျပာလာမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားထားသည္။

“လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္လာရင္ ဒီၿမိဳ႕ကို ခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားရင္ ၿမိဳ႕ျပျပႆနာေတြ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.