<

၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္

ျပည္တြင္းအခြန္ကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့မႈကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ ဗဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“တည္ဆဲအခြန္မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ သြယ္၀ိုက္ခြန္ေတြျဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ အထူးကုန္စည္ခြန္ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခြန္ျဖစ္တဲ့ ၀င္ေငြခြန္ေတြကို အထူးအေလးထားၿပီး ဖိဖိစီးစီးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ အခြန္ ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္တဲ့အခြန္စနစ္ (All Inclusive Tax System)  ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တုိက္႐ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံေနမႈအစား သြယ္၀ိုက္ခြန္ကို အထူးအေလးထား ေကာက္ခံဖို႔အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ အခြန္ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္ရွိကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံျခင္းအစား တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ (Value Added Tax) ကို  ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမွာျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးအနက္ ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခ ပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခုရွိတယ္။ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြတုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြတုိ႔၊ အေျခပစၥည္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔၊ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေငြတုိ႔၊ အျခားတုိ႔ အဲဒီလုိ ခုနစ္ခုရွိတာေပါ့။ အခု ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္ဆဲြေန တယ္။ အခု မူၾကမ္းေတာ့ရၿပီ။ အဲဒီ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအသစ္ ထြက္လာတဲ့အခါက်ရင္ ၀င္ေငြ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းစဥ္က သံုးမ်ဳိးပဲပါေတာ့မယ္။ အဲဒီသံုးမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ လစာ ရေငြတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ ၀င္ေငြခြန္ ေခါင္းစဥ္ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ဖုိ႔က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ယူရမွာပါ။ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားတယ္။ အဲဒီေပးထားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးသြားရင္ ေနာက္ပုိင္း အိမ္၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကား၀ယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွယ္ယာထည့္တာပဲျဖစ္ ျဖစ္မွာ ၀င္ေငြရလမ္းရွိတဲ့ေငြ ရွိရင္ရွိ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခြန္ေဆာင္ၿပီးရထားတဲ့ Certificate လက္မွတ္ ရွိရင္ရွိေပါ့၊ အဲဒါမွမရွိရင္ မလာခဲ့နဲ႔ေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာလုိ တရား၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံႏုိင္တဲ့ေငြမရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိ႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့။ အခုေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ ကုိယ့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာရွိတယ္ဆုိရင္ အခုတစ္ႏွစ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာေဆာင္၊ အခြန္႐ုံးက Certificae ေပးမယ္။ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခုခု ျပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိရင္ ဒီ Certificate ရွိရင္ အခြန္သက္သာမွာေပါ့။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခြန္လမ္းေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ သြားေနပါတယ္” ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

 

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.