<

၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တို႔မွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား မည္သည့္အစုိးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိေနသည္ကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခြန္စနစ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ The Asia Foundation ၏ အစီရင္ခံအား အႀကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္စသည့္ အခြန္စနစ္သံုးခုမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို မည္သည့္ အစိုးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိေနသည္ကို ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က မသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အခြန္စနစ္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း မတ္ ၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ The Asia Foundation ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ အႀကိဳသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုလက္ရွိမွာ အခြန္စနစ္က ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီးေတာ့ ဒီလို႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့အခါ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ သူတို႔ျမင္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ အခြန္စနစ္ကို မယံုၾကည္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အခြန္စနစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ သူတို႔ သိနားလည္ေအာင္လို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာဆိုအသိေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု The Asia Foundation မွ တာ၀န္ရွိသူ မေဟမာန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ေလ့လာထားသည့္ ေမးခြန္း ၁၁၈ ခုျဖင့္ လူဦးေရ ၁၄၀၀ ကို ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္သံုးခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳရန္ အဖြဲ႕လုိက္ေဆြးေႏြးမႈႏွစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ဘားအံၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ က ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြန္တို႔မွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြအမ်ားစုအား မည္သည့္အစိုးရအဆင့္မ်ားက လက္ခံရရွိသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ နီးပါးသည္ ၎တို႔ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက အခြန္မ်ားကို မည္သို႔ သံုးစြဲေနသည္ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရယူလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အခြန္စနစ္ကို နားလည္မႈ အားနည္းေနေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္က သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ လက္ခံထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားကို အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးေကာက္သင့္သည္ဟု မထင္ျမင္ေစလိုေၾကာင္း၊ အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြမွာရွိေနတဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာေလးေတြ၊ အခြန္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္တာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ေကာင္းေစတနာ မေပ်ာက္သြားခင္မွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အဲဒါကေတာ့ အခြန္စနစ္ကို ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု မေဟမာန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ 2017 Public Expenditure Review အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္မွ ရရွိမႈသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ဘ႑ာေငြအရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀) ေအာက္ရရွိသူမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ယင္းပမာဏထက္ပိုေသာ ၀င္ေငြကို အခြန္စတင္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရာ က်ပ္သန္း ၃၀ အထိ ရရွိသူမ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္ကိုမူ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်သင့္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ကုန္သြယ္ခြန္သည္ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆံုးအခြန္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.