<

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခြန္ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေစသည့္ကိစၥမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အခြန္ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ပ်က္ေစသည့္ ကိစၥမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၃၃ ျဖစ္တဲ့ အခြန္သက္သာမႈျပဳျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို ဥပေဒကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အသစ္ျဖည့္စြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွာလည္း Tax Amnesty ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနလည္းရွိေနခဲ့တဲ့အတြက္ အခုဥပေဒအရဆိုရင္ တရား၀င္ ျဖစ္သြားႏိုင္သလို၊ အခြန္မေဆာင္ဘဲနဲ႔အခြန္ ေရွာင္ေနသူေတြပါ တရား၀င္ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Tax Amnesty နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေကာင္းက်ဳိးေတြရွိသလို၊ ဆိုးက်ဳိးေတြ လည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္တဲ့အေလ့ အက်င့္ေတြျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ေျပာ လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အခြန္ေရွာင္တဲ့သူေတြက သံုး ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ အခြန္ေရွာင္တဲ့သူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားမလာႏိုင္ေအာင္လည္း ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အခြန္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ Implement ပိုင္း အားနည္းေနပါတယ္။အခုအခ်ိန္အထိ အေပၚပိုင္းကေန မူ၀ါဒေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္ ခ်ေနေပမယ့္ လည္း အခြန္ေဆာင္ခ်င္ရင္ေတာင္ မလြယ္ကူ တဲ့ကိစၥေတြ အခုအခ်ိန္ထိ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ ပါတယ္။ Corruption ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ က ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ျပည္သူအမ်ားခံစား ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ဥပေဒကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တဲ့အပိုင္းကိုပါ ရွင္းလင္းစြာရွိဖို႔လို ပါတယ္။ အခြန္ေရွာင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကိုပါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခြန္ႏႈန္းေလ်ာ့ ေလ်ာ့ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘ” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ “ ပုဒ္မ ၃၃ (က၊ခ) နဲ႔ပုဒ္မ ၃၄ (က၊ခ၊ဂ) တို႔ကို ျပင္ဆင္လိုပါတယ္။ ဥပ ေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အတိုင္းဆိုရင္ အလြန္ကို ႐ႈပ္ေထြးတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရာခိုင္ႏႈန္း ေတြက သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာ ခိုင္ႏႈန္း အစရွိသျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးစြာ ျပ႒ာန္းထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေဆာင္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ပထမ ေျခာက္လမွာ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယေျခာက္ လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထားရွိၿပီးေတာ့ စု ေဆာင္းေငြအပါအ၀င္ အျခားေသာ က႑မွာရွိတဲ့ ေငြေတြကိုေတာ့ ပထမေျခာက္လမွာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒုတိယေျခာက္လမွာ ခုနစ္ရာ ခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီးေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထား သင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပေဒဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး ေတာ့ အခြန္စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထား သည့္အတိုင္း တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုငျ္ခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ ျခင္းကို အေရးယူတဲ့ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္မႈမရွိေစရဆိုတဲ့ဥပေဒ ကို တိက်မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လည္း လိုပါတယ္။ Tax Amnesty ေပးသလိုပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ သားေတြကိုလည္း အခြန္ေဆာင္ျခင္းကို စိတ္ ပ်က္ေစတဲ့ ကိစၥေတြ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး စဥ္းစားၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒကို ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစတဲ့ဥပေဒ စည္းေႏွာင္မႈရွိတဲ့ ဥပေဒအသစ္ကိုလည္း အ ျမန္ဆံုး အသစ္ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ” ဟု ေဒၚ ျဖဴျဖဴသင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ အခြန္ သက္သာခြင့္ေပးရာတြင္ ေကာင္း က်ဳိး သည္ အခြန္တိုးလာၿပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ အခြန္အေျခခံကို ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ပို ေကာင္းလာကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆိုး က်ဳိးကေတာ့ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈပ်က္သြားႏိုင္ ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ၀င္ေငြခြန္ ပံုမွန္ေပးေဆာင္ ေနသည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအ ေပၚ မွ်တမႈမရွိဘဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူမ်ား အား မ်က္ႏွာသာေပးသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ လိုက္နာေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ေရး၊ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ေရး၊ အခြန္ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္$ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္သူမ်ားကို အထူး နည္းပါးသည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း သည္ ဥပေဒလိုက္နာသူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေပး ေဆာင္ေနသူမ်ားကို စိတ္အားပ်က္ေစၿပီး အ ခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ရန္ လမ္းျပသလို ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.