<

ေဆးလိပ္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ေဆးလိပ္အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၁ မွ ေဒၚထုေမက “ေဆးလိပ္အေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ က်ပ္ေငြျဖင့္ ပံုေသ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ေရာင္းေစ်းတန္ဖိုး တက္လာေပမယ့္ အခြန္တိုးရရွိျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ပ္ေငြနဲ႔ ပံုေသ သတ္မွတ္မယ့္အစား ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မယ္ဆုိပါက ေဆးလိပ္ဘူး မ်ားရင္မ်ားသလို အခြန္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အ ထူးကုန္စည္ခြန္ ပုဒ္မ ၁၁ မွာ ေဆးေပါ့လိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရာမွာ တစ္လိပ္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထား ၂၅ ျပားလိ႔ု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မူလဥပေဒမွာ တစ္လိပ္ကို ၁၀ က်ပ္ျဖစ္ရင္ ျပား ၅၀ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဆးေပါ့လိပ္အတြက္ တန္ဖိုးတိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ ေဆးေပါ့လိပ္ကို တစ္လိပ္ကို တစ္က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစြဲမႈဟာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး မရွိဘဲ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး သံုးစြဲမႈကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆးလိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာက္သံုးမႈအႏၲရာယ္ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးဖို႔လိုသလို ေဆးလိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ အခြန္ႏႈန္းထား အဖိုးခ်ဳိသာမႈနဲ႔ လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္မႈကို အထူးကုန္စည္ခြန္နဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းသင့္ပါတယ္။ အခြန္ႏႈန္းထားကို ထိေရာက္ေရာက္တဲ့ ပမာဏျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္လိပ္ကို တစ္က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ေပါင္းတင္ၿပီးေဆးမ်ားအား အခြန္ႏႈန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားၿပီး ေဆးေပါ့လိပ္ တစ္လိပ္ေရာင္းေစ်း ၁၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္ပါက တစ္လိပ္လွ်င္ ျပား ၅၀၊ တစ္လိပ္ေရာင္းေစ်း ၁၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္လွ်င္ ၁ က်ပ္ႏႈန္း အခြန္က်သင့္ရမည္ဟု မူလဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တစ္လိပ္ ၂၅ ျပား သတ္မွတ္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ဦးစိုးသိန္းက “အထူးကုန္စည္ခြန္ အခန္း ၅ ပုဒ္မ ၁၁ (က၊ခ) ယခင္ႏွစ္ႏႈန္းထား ျပား ၅၀၊ တစ္က်ပ္မွ ယခုႏွစ္ႏႈန္းထား ၂၅ ျပားသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစေသာ ကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးကရက္၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္စည္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ တင္သြင္းမႈက႑မ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ယင္းကုန္စည္မ်ားကို ျမင့္မားေသာ အခြန္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒအရ အခြန္က်သင့္သည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားအနက္ သမ၀ါယမက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားက ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ ေဆးျပင္းလိပ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းရေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀ တိတိထက္ မပိုလွ်င္ အထူးကုန္စည္ခြန္ စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရဟု မူလဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားသည္။

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.