<

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴျဖစ္သြားမည္ကို သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

အခြန္အေကာက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၅ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴ ျဖစ္သြားမည္ကို သတိထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒသည္ အခြန္ေငြရရွိေရးသက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက“အခြန္အေကာက္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၅ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈေတြနဲ႔ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴျဖစ္သြားမွာကိုေတာ့ သတိထားေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူေတြ လက္ခံႏိုင္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ အခြန္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ေကာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့အခြန္၀င္ေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲကို စီး၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးက႑မွာ ေငြေၾကးစီး၀င္မႈမ်ားျပားတဲ့အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ရွိအခြန္ ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထား ျမင့္မားေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိေနတဲ့ အခြန္အခဟာ နည္းပါးေနၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ သံုးစြဲရတဲ့ေငြပမာဏဟာ မ်ားျပားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ လူမ်ားမ်ား အခြန္ေပး ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ အခြန္စနစ္အေပၚ ျပည္သူေတြ ယံုၾကည္မႈ တိုးလာၿပီး အခြန္အခမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က၊ခ၊ဂ) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထား မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ)အရ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြေၾကးကိုထုတ္ယူၿပီး ပုဒ္မ ၃၄ (က) ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရန္က်န္ရွိသည့္ေငြဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည္ဟု ေျပာပါက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမို ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အလားတူပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) အရ လက္၀ယ္ရွိ ေငြေၾကး၊ ေရႊႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို  ပုဒ္မ ၃ (က)ႏွင့္ အက်ဳံး ၀င္ ေအာင္စာရင္းတင္ျပပါက သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ)အတိုင္းေၾကညာခဲ့ပါက အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ျပဳလုပ္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒသည္ အခြန္ေငြရရွိေရးသက္သက္ကိုသာ ဦးစားေပးစဥ္းစားျခင္း မ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းမြန္ေစကာမူ ျပည္သူအမ်ားစု လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအားနည္းၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ‘အခြန္အေကာက္ဥပေဒသည္ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို အားေပးသည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေဆြးေႏြးသည္။

ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃၃ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း မရွိေသးသည့္ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသည္ေန႔မွစ၍ ပထမေျခာက္လအတြင္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တရား၀င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ အခြန္ထပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေသာ၀င္ေငြဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမရွိေတာ့ဘဲ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ေငြမ်ား ေငြျဖဴ ျဖစ္သြားမည္ကို သတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ “ပုဒ္မ ၃၃ အရ စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့၀င္ေငြပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္းငယ္သာေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခြန္အခမ်ား ပိုမိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီက ၎တို႔ရဲ႕ အျမတ္ေငြေတြကို ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆိုပါက ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ တရား၀င္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မမွ်မတျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို မမွ်မတမႈေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အခြန္ေရွာင္လိုမႈ မ်ား တိုးပြားလာကာ ရရွိလာတဲ့အျမတ္ေငြေတြကို စည္းၾကပ္မႈက လြတ္ကင္းေနတဲ့ ၀င္ေငြအျဖစ္ အခြန္ေပးေဆာင္လိုမႈမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ရရွိတဲ့ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ လည္းေကာင္း အေရးယူျခင္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစရ  ဆိုသည့္အခ်က္ပါေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ၀န္နဲ႔အားမမွ်တဲ့အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ မသမာမႈေတြ၊အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အခြန္အေကာက္ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းထားမွာ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထားထက္ မနည္းသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္ ကာမိေစရန္ ဘ႑ာေငြရရွိေရးကိုသာ ဦးတည္ၿပီး ေကာက္ခံရျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ ညီညြတ္ မွ်တေသာ အရအသံုးေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစရန္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မေပၚေပါက္ေအာင္ထိန္းညိႇေပးရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို အခြန္အေကာက္စနစ္က ထိန္းညိႇေပးရန္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ညီမွ်မႈရွိေစရန္အတြက္ စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာေငြေၾကးကို ထမ္းေဆာင္ရမည့္အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္အေပၚ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္၍လည္းေကာင္း ခ်င့္ခ်ိန္ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးမိုးဟန္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ  ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၈) အျဖစ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳျခင္းအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈတိုးျမႇင့္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္လည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံေသာ အခြန္စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းထားေစကာမူ ပုဒ္မ ၃၄ ပါ  စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ဤဥပေဒအက်ဳိး သက္ေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ခြင့္မျပဳဘဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ အထိ ေအာက္ပါကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္က်သင့္ေစရမည္ (က) ပထမေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အ တြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါ ကိစၥရပ္ အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (ခ)ပထမေျခာက္လ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဒုတိယေျခာက္လကာလအတြင္း သတ္မွတ္၀င္ေငြေၾကညာလႊာပံုစံျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ပုဒ္မ ၃၄ (က) ပါ ကိစၥရပ္ အတြက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ခ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဒ္မ ၃၄ (ဂ) ပါ ကိစၥရပ္အတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာတင္သြင္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကမန္း၀င္းခုိင္သန္းက ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထပ္မံတင္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.