<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး၌ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ပါက ၀န္ထမ္းဖဲြ႕စည္းပံုကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္ပါက ၀န္ထမ္းဖဲြ႕စည္းပံုကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက မတ္ ၈ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံု မွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္၏ “လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ စက္ပစၥည္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စည္ပင္ရဲမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈအပုိင္းကုိ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ေအာက္ေျခအဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမုိေပးျခင္းျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ” ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ စည္ပင္မွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ စက္ပစၥည္းအင္အား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စည္ပင္ရဲမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္း၍ စည္ကမ္းထိန္းမႈအပုိင္းကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကလည္း အဓိကလုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြအရပဲ စည္ပင္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာ၀အရေျပာင္းလဲလာလ႔ုိရွိရင္ လုိအပ္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ၀န္ထမ္းဖဲြ႕စည္းပံုေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ SOP (Standar Operation Procedure) ကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ လုိက္နာက်င့္သံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးသည္ ရန္ကုန္တုိင္း၏ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္မွာ မွန္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၏ Function မ်ားကုိ YCDC အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူရေၾကာင္း YCDC အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံအပိုင္းမ်ား မူတည္၍ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ YCDC ၏ Portion မ်ားသည္ ၎၏ Portion အလုိက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Image ကုိ တက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၊ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသံုးဦး၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ခန္႔အပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံမ်ား၊ ႐ုံးအုပ္တစ္ဦး၊ စာေရး၀န္ထမ္းအဆင့္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ စည္းကမ္းထိန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဌာနမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္အင္အားမ်ားကုိ ျဖန္႔ခဲြခ်ထား၍ ေျမျပင္၌ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယာဥ္တစ္စီး စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာစီမံေရးရာ ဌာနခဲြအေနျဖင့္ ဌာနခဲြ ခုနစ္ခု၊ ခ႐ုိင္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး ေလး႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး ၃၃ ရံုးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဌာနမွခ႐ုိင္စည္ ပင္သာယာေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ကာ ခရုိင္စည္ပင္သာ ယာေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးထိ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္မွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစည္ပင္သာယာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ပညာေပးမႈမ်ား၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဌာနအဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ပံုမွန္ကြင္းဆင္း၍စစ္ေဆးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ လုိက္နာရန္အတြက္ ခံ၀န္ကတိျပဳခ်က္မ်ား ရယူျခင္းႏွင့္မလုိက္နာပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ အေရးယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးတြင္းအမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အရာရွိတစ္ဦးဦးမွ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကုိယ္စား တရားစဲြဆုိအေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.