<

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ

ကုလသမဂၢ၏ ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္း ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ (International Narcotics Contril Board – INCB) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကို မတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ေနာက္ ကမာၻ႔ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ အနိမ့္ဆုံးသို႔ က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ တိုးတက္လာေနခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး (UNODC) ၏ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ပိုမိုတိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မက္သာဖက္တမင္းဟု ေခၚေသာ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား ႏွစ္တန္ခြဲကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေသးသည္။

၎အျပင္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ Fentanyl တင္ပို႔မႈမ်ားသည္ မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၌ တိုးပြားလာေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ကမာၻတစ္၀န္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကို မတ္ ၁ ရက္တြင္ INCB က ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ကုသခြင့္ရရွိႏိုင္ေရး အာမခံခ်က္၏ အေရးႀကီးပံုကို အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ကုသေပးျခင္းအား လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဟု ေဖာ္ျပသြားရန္ ေျပာၾကားထားသည္။ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ပါ၀င္သူေတြအျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြဟာ မူးယစ္ေဆး စြဲေနသူေတြကို ကုသေပးတဲ့ ဌာနေတြ ေထာက္ပ့ံဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

March 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.