<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ အပါအ၀င္ အခြန္ေျခာက္မ်ဳိးမွာ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီျခင္း မရွိဟုဆုိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ အပါအ၀င္ အခြန္ေျခာက္မ်ဳိးမွာ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ‘၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပထမေျခာက္လပတ္ အခြန္ရေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္  သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ’ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အခြန္ရေငြ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ အခြန္ ၂၁ မ်ဳိး အနက္ ၁၅ မ်ဳိးသည္ လ်ာထားခ်က္ကုိ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေကာက္ခံႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္မ်ဳိးမွာ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီသည့္ အခြန္ ၁၅ မ်ဳိးအနက္ ေျမယာေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္၊ ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ (စက္မႈကုန္ၾကမ္း တြင္းထြက္ႏွင့္ အလွဆင္ေက်ာက္မ်ားမပါ)၊ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြန္အခ၊ သစ္ေတာမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ သစ္ေတာခြန္တုိ႔မွာ ပထမေျခာက္လပတ္ လ်ာထားခ်က္ကုိသာမက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံး လ်ာထားခ်က္ကုိပါ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မီျခင္းမရွိေသာ အခြန္ေျခာက္မ်ဳိးမွာ မုတ္ေကာင္၀တ္ဆံသြင္းအခြန္၊ အေကာက္ခြန္၊ ေရခြန္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခ၊ ေရအားအရင္းအျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္ ဓာတ္အားခတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုတ္ေကာင္၀တ္ဆံသြင္း အခြန္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ ပထမေျခာက္လအတြင္း ေပးသြင္းရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္၌မွသာ ေပးသြင္းမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ ASEAN SINGLE WINDOW စနစ္အတုိင္း အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာ့နည္းေကာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရခြန္ရေငြမ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ေကာက္ခံရမည့္ေငြကို ခန္႔မွန္းလ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္ေကာက္ခံရာတြင္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရခြန္ေလ်ာ့နည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ ရဲတံခြန္စီမံကိန္း ေလဆီႏွစ္လစာအတြက္ Royalty ကုိ ထည့္သြင္းလ်ာထား ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာမွ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမွာ 1800 MHz အတြက္ လႈိင္းႏႈန္း သုံးစြဲခရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း MPT ႏွင့္ Telenor Myanmar Limited တုိ႔မွ လႈိင္းႏႈန္းလုိအပ္ခ်က္ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ စုစုေပါင္း အခြန္ရေငြတြင္ ပထမေျခာက္လ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္ ၂၅၅၃ ဒသမ ၆၈၅ ဘီလ်ံတြင္ ေကာက္ခံရရွိေငြက်ပ္ ၃၀၇၈ ဒသမ ၇၉၉ ဘီလ်ံျဖစ္၍ လ်ာထားခ်က္၏ ၁၂၀ ဒသမ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္လုံး လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မူလခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ ၆၄၈၁ ဒသမ ၀၀၉ ဘီလ်ံအေပၚ ၄၇ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဒသ မ ၀၃၀ ဘီလ်ံအေပၚ ၄၀ ဒသမ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ‘၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပထမေျခာက္လပတ္ အခြန္ရေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ’ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

February 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.