<

အဂတိလုိက္စားမႈမွန္သမွ်ကုိ လုံး၀သည္းမခံ၊ ခြင့္မလႊတ္ဆုိသည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ တုိက္တြန္း

အဂတိလုိက္စားမႈမွန္သမွ်ကုိ လုံး၀သည္းမခံ၊ ခြင့္မလႊတ္ဘူးဆုိသည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္အတူ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ေကာ္မရွင္က တုိက္တြန္းထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕  (Transparency International) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအညႊန္းကိန္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမွတ္ ၃၀ ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၃၀ ၌ရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

အဆုိပါ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအညႊန္းကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က “Corruption Perception Index (CPI) အညႊန္းကိန္း နည္းေလ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အညႊန္းကိန္း ၁၇၆ ရွိတာကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အညႊန္းကိန္း ၁၃၀ ကို ေရာက္ရွိလာလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ CPI အညႊန္းကိန္းဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတာကို ေတြ႕ရွိရမွာပါ။ CPI အညႊန္းကိန္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ “အဂတိလုိက္စားမႈေလ်ာ့ပါးဖို႔ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲက ေဆာင္ရြက္လို႔ရတာမဟုတ္ဘဲ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကလည္း ေကာ္မရွင္နဲ႔အတူ အဂတိလုိက္စားမႈမွန္သမွ်ကို လံုး၀သည္းမခံ၊ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ၊ ခြင့္မလႊတ္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာထားခံယူခ်က္နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္”ဟု အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈအညႊန္းကိန္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၁၇၆ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၈၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၇၂ ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၅၇၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၅၆၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၈ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၄၇ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၆ ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္ ၁၃၆ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းတုိ႔သာမက ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အဂတိလုိက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကုိလည္း အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UPDP) က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNDP တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ (TI) က ထုတ္ျပန္သည့္  အညႊန္းကိန္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အနည္းဆုံးအျဖစ္ ထိပ္ဆုံးရရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ  နယူးဇီလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ စင္ကာပူတုိ႔ျဖစ္သည္။

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.