<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ စက္မႈေျမကြက္အခ်ဳိ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ငွားရမ္းမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္အပိုင္း(၃)ႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈ ဇုန္(၁)ရွိ စက္မႈေျမကြက္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ ငွားရမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနပိုင္ စက္မႈေျမကြက္မ်ားအား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ငွားရမ္းခကို ႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ သတ္မွတ္ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ အပိုင္း (၃) ဗန္းေမာ္အတြင္း၀န္ လမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၅၀-ခ၊ ၅၁)၊ ဧရိယာ ၃ ဒသမ ၅၀၁ ဧကကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၁)၊ စက္မႈ(၁) လမ္း၊ ေျမကြက္အမွတ္ (၃၀၀၊ ၃၀၁)၊ ဧရိယာ ၂ ဒသမ ၅ ဧကကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ငွားရမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ငွားရမ္းလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ၀၆၇၄၀၇၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၉၂၅၂၂ သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၆ ရက္မွ မတ္ ၂၆ ရက္အထိ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားမွာ အာဏာစက္မရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ စက္မႈဇုန္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လက္ရွိစက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ေျမလြတ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကစားမႈမ်ား ျပည့္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ဇုန္တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေသအခ်ာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး အေရအတြက္ အားျဖင့္ ၂၁ ခုရွိေနကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈဇုန္တြင္၂၉ ခုအထိ ရွိေနသည္။

စက္မႈဇုန္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည့္ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ၃၇၀၇၆ ကြက္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမကြက္လြတ္မွာ ၇၁၉၄ ကြက္အထိ ရွိေနေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမကြက္လြတ္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းက စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာတြင္ လံုး၀မလုပ္သည့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ကို စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ဧကေပါင္း ၄၄၁၈ ဧက၊ အကြက္အားျဖင့္ ၂၃၃၉ ကြက္ရွိကာ ယင္းအထဲတြင္ ဂိုေဒါင္ ၁၂၉၉ လံုးပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါက သိမ္းယူမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.