<

မတ္လတြင္ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ ခႏီၲး၊ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ နန္႔ယားဆိပ္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ ၁၉၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ ခႏၲီး၊ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ နန္႔ယားဆိပ္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၁၉၀ ေက်ာ္မွာ မတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လတြင္ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာ နယ္ေျမ၌ လုပ္ကြက္ ၁၁၁ ခု၊ မုိင္း႐ွဴးရတနာ နယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ခုနစ္ခု၊ မုိးကုတ္ရတနာ နယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ ၁၄ ခု၊ ခႏၲီးရတ နာနယ္ေျမတြင္ လုပ္ကြက္ေျခာက္ခု၊ မုိးညႇင္း ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၅၆ ခု၊ နန္႔ယားဆိပ္ ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္လးခုတုိ႔မွာ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လုပ္ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၉၈ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ခုနစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မုိးကုတ္ ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၄ ခုမွာ ၂၀၁၃ ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔ရတနာနယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၁၁၁ ခုမွာ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မုိးညႇင္းရတနာ နယ္ေျမရွိ လုပ္ကြက္ ၅၆ ခုကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ နန္႔ယားဆိပ္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္လုပ္ကြက္ ေလးကြက္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လုပ္ကြက္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ မေပးဘဲ လစ္လပ္လုပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ေၾကညာထားကာ အဆုိပါ လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ Envrionmental Management Plan ေရးဆြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ ေရးဆြဲၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွယ္ယာမ်ား ခြဲေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၾကံေပး ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ နန္႔ယားဆိပ္ႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ ၃၀၀ မွာ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးကုတ္၊ ခႏၲီးႏွင့္ မုိင္း႐ွဴးရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ၃၄၃ ခုမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လုံးခင္း၊ ဖားကန္႔၊ ခႏၲီး၊ မုိးကုတ္ႏွင့္ မုိးညႇင္း ရတနာနယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ ၃၁၁ ခုမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.