<

ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး -သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံ အေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး – သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးသုံးလမ္းကို ADB ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ လမ္းစီမံကိန္း သုံးခုကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး – သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၀ သန္း ၊ အာဆီယံအ ေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀ သန္း ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္အတြက္ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၇) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) တုိ႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ပထမစီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ လက္ရွိမွာ Oriental Highway Co.Ltd မွ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ BOT ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ရယူ၍ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းအဆင့္ျမႇင္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ B.O.T ကုမၸဏီ၏  မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးအေပၚအေျခခံ၍ ADB မွ ထပ္မံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာမည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္တြက္ ခ်က္ၿပီး Concession ကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သီလ၀ါမွ ပဲခူး၊ ကမာစဲမွ က်ဳိက္ထိုသို႔ ADB ႏွင့္  JICA တို႔မွ အကူအညီျဖင့္ ျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တုိ႔ကိုပတ္ၿပီး သြားေနရသည့္ ခရီးထက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ East West Economic Cooridor (EWEC) လမ္းမႀကီးသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကိုျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမ၀တီ၊ ဘားအံ၊ က်ဳိက္ထို၊ ကမာစဲမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သီလ၀ါ (SEZ) တြင္ အဆံုးသတ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိသီလ၀ါ-ကမာစဲ- ပဲခူးလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ ကမာစဲ- က်ဳိက္ထိုျဖတ္လမ္းသစ္ႀကီး၏ အေျခခံ လမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီးအထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ADB အကူအညီျဖင့္ Pilot Project အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ Expressway အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ လမ္းမႀကီးျဖစ္ရန္ AC ခင္းျခင္း၊  Raised Median မွ Depressed Median ေျပာင္းလဲၿပီး (၂ ဒသမ ၅) မီတာရွိ အတြင္း၊ အျပင္ လမ္းပခံုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း၊ Guard Rail မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ လက္ရွိလမ္းမႀကီး ေလးလမ္းသြားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမႀကီးအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Standard ျဖစ္သည့္  Fast, Comfortable  ႏွင့္ Safety မ်ား အလံုးစံုပါ၀င္သည့္ Fully Access Control လမ္းမႀကီးျဖစ္ရန္ ADB  ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတန္ဖိုးအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ အနက္ ADB ေခ်းေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀ ေခ်း ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး AIF ေခ်းေငြမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါက International Tendering Process ကို ADB မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.