<

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ ယင္းေခ်းေငြရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုျခင္း၊ ေခ်းေငြသက္တမ္းအား တိုးျမွင့္ေပးေစလိုျခင္း၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလိုျခင္း၊ အမွန္တကယ္ ရသင့္ ရထိုက္ေသာ SME မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေစလိုျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အဆင့္-၁ တြင္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ ၏ သက္တမ္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေခ်းေနေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ထုတ္ေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ အတိုးႏႈန္း ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိရွိေနေၾကာင္း၊ အပ္ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္းသည္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ မည္သည့္ေခ်းေငြကိုမွ် အပ္ေငြအေပၚအတိုးႏႈန္းထက္ေလွ်ာ့၍ ထုတ္ေခ်းပါက ထုတ္မေခ်းသင့္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို အပ္ေငြအတိုးႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့၍ ထုတ္ေခ်းပါက အျခားေခ်းေငြမ်ားအတြက္ပါ လိုက္လံစဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JICA၊ SME ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး အျခားေသာျပည္တြင္းေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္ဆကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.