<

သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ကာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမည့္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းယူရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္းမီတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ အဓိကအေရးသုံးပါးျဖစ္တဲ့ ‘စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး’ မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ေနေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ သက္သာတဲ့ အတိုးႏႈန္းထားနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေပးဆပ္ရင္း အနာဂတ္မွာ ပိုင္ဆိုင္မည့္အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနေရးကိုရရွိဖို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ JICA မွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြရယူေရး ကိစၥအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ (၁-၁၁-၂၀၁၆) ရက္မွ (၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ဟု ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ Housing Finance Development Project စီမံကိန္းတစ္ခုလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ျပည္သူမ်ား တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းထားနွင့္ နွစ္ရွည္ေခ်းေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA မွ ODA Loan အျဖစ္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ Housing Finance Development Project စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံ ရယူေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာခဲ့ပါသျဖင့္ အဆိုပါရရွိေငြျဖင့္ ျပည္သူတို႔ေနထိုင္ေရး လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းထားျဖင့္ ေခ်းယူၿပီး အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားစီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြရယူေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂၆/၂၀၁၇)၊ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၉/၂၀၁၇) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈)တို႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ (၁-၂-၂၀၁၈) ရက္စြဲပါစာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ရာထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း စသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေလးခုတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၁၅၈ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၄၅၅၀၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၂၀၇ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၅၉၀၈ ခန္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ ၄၀၊ အခန္းေပါင္း ၁၄၅၆ ခန္း စုစုေပါင္းတိုက္လံုးေရ ၄၀၅ လံုး၊ အခန္းေပါင္း ၁၁၉၁၄ ခန္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOPF) မွ တာ၀န္ခံေခ်းယူသူ (Borrower) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္း (Executing Agency) အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတစ္ဆင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြရယူသူမ်ားသို႔ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္း ခြဲေ၀သတ္မွတ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ Reserve Account အျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး၀င္ေငြ (Household Income) အနည္းဆံုး သုံးသိန္းရွိရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ ၀ယ္ယူလိုသူေတြဟာ လစဥ္မိသားစုတစ္စုလံုး၀င္ေငြ (Household Income) အနည္းဆံုး ငါးသိန္းရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ားမွ ေပးဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မွာ အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူေတြဟာ တိုက္ခန္းတန္ဖိုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ကနဦးေပးသြင္းေငြ (Down Payment) အျဖစ္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြ အရင္းအတိုး ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ JICA မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္မည့္ အစီအစဥ္မွာကေတာ့ အဆိုပါ ေခ်းေငြသည္ JICA (Two Step Loan) ျဖစ္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသုိ႔ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အတိုးေငြကိုသာ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္မွစ၍ အရင္းစတင္ေပးဆပ္ကာ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အေက်ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြရယူသူမ်ားက လစဥ္အတိုး အရင္းေပးဆပ္မႈရရွိေငြကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ရာေခ်းေငြ ရယူသူမ်ား (End Borrowers) ၏ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ ေပးဆပ္နိုင္စြမ္းကို စနစ္တက် စိစစ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္မႈမ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအားလံုး သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္းထားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေပးဆပ္ရင္း အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း၊ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ရာမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အိမ္ခန္းမ်ား၀ယ္လိုအား ေပၚအေျချပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈကို လ်င္ျမန္ေစမွာျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ျခင္း၊ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ကာ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျခင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ (Budget) သံုးစြဲရမႈကို သက္သာေစနိုင္မည္ျဖစ္ျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.