<

ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၄ ခုတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်ဳိးအမ်ားဆုံးျဖင့္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနၿပီး ဧရာ၀တီက ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သမ၀ါယမဘဏ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးရပ္တည္

ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၄ ခုတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိးအမ်ားဆုံးျဖင့္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေနၿပီး ဧရာ၀တီက ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သမ၀ါယမဘဏ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီး ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၄ ခုအနက္ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ စုစုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိး ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) မွာ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိး (Total Assets) တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အဆင့္ ၁၅ ေနရာတြင္သာ ရွိေနေသာ္လည္း အဆင့္ကိုးေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွာ မ်ားစြာကြာဟမႈ မရွိသျဖင့္ မၾကာမီကာလ၌ အဆင့္ ၁၀ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ Listed ကုမၸဏီမ်ား၏ တိုးတက္လာႏိုင္မႈ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္ ၂၄ ခုတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိး ၄၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည့္အျပင္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထက္ ပိုင္ဆုိင္မႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြာဟေနကာ တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည့္ သမ၀ါယမ ဘဏ္ထက္ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သာလြန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ စတုတၲေနရာတြင္ ျမ၀တီဘဏ္၊ ပဥၥမေနရာတြင္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ဆ႒မေနရာတြင္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔အျပင္ အဆင့္ ၇ ႏွင့္ ၈ ေနရာတြင္ စုစုေပါင္းပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းစီျဖင့္ UAB ဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္တို႔ ရပ္တည္ေနၿပီး အဆင့္ကိုးႏွင့္ ၁၀ ေနရာတြင္ AGD ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္တို႔က ရပ္တည္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ကိုးေနာက္ပိုင္း ဘဏ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ကြာဟျခင္းမရွိဘဲ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ FPB ဘဏ္၌ ဘဏ္ခြဲ ၃၂ ခုျဖင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ေခ်းေငြမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ မွာ စာရင္းပိုေခ်းေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနကာ ေခ်းေငြတိုးတက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စာရင္းပို ထုတ္ေခ်းေငြတြင္ ၂၉ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးဘဏ္ေခ်းေငြမွာ ၂၃ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္ေနသည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြ အဓိကထုတ္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္လီ အေရာင္းအ၀ယ္တြင္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စသည္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

ဘဏ္မွေခ်းေငြ ရယူလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အာမခံပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈထားရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး အာမခံပစၥည္းအမ်ားစုမွာ ေျမယာႏွင့္အေဆာက္အအံု (၉၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိရွိေနၿပီး ေရႊေငြ လက္၀တ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေငြရင္း အပ္ေငြတို႔အေပၚမွ တစ္ဆင့္ ေခ်းယူေသာ ေခ်းေငြမွာ ပမာဏနည္းပါးေနသည္။ ေခ်းေငြရယူၿပီးေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္စစ္ေဆးေနသည့္အျပင္ ပထမအရစ္တြင္ အာမခံပစၥည္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ သာေခ်းေပးျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္းအရစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အရင္းအတိုး ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေခ်းေငြအခ်ဳိး အလြန္နည္းပါးၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အရင္းအတုိးေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေခ်းေငြအခ်ဳိး အလြန္နည္းပါးက ၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.