<

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲတြင္ က်င္းပ

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္နံနက္က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္နာ Mr.Abdul Mannan ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္ သုညမ်ဥ္းတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကိစၥ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္နာ Mr.Abdul Mannan ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားမွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ၿပိဳၿမိဳ႕ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးသို႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၈ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိကာ နံနက္ ၁၁ နာရီ  ၅၈ မိနစ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာဘက္မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ Zero Line တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ ေနၾကေၾကာင္း၊ Zero Line တြင္ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား NGO အဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ပံ့ပစၥည္း ေပးေနျခင္းသည္ လူသားခ်င္း စာနာမႈကို နားလည္ေသာ္လည္း ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္လည္း မကိုက္ညီသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာဘက္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈကိုလက္ခံၿပီး မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း၊ Zero Line ကိစၥ ေနထိုင္သူမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုလိုပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းရန္၊ မိမိေနရာသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း၊ ျပန္လာသူမ်ားသည္ မိမိဆႏၵအတိုင္းသာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ကူညီသည့္ NGO မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာကသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNHCR စသည့္အဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ကူညီမႈသည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တားျမစ္ခြင့္ မရိွပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ Zero Line တြင္ တည္ရွိေနသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ဟု ခန္႔မွန္းပါေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ထို႔ျပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ေတာင္ၿပိဳစခန္း၊ ငါးခူရစခန္းႏွင့္ လွဖိုးေခါင္စခန္းတို႔ကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာဘက္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအား မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁၈ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေခတၱရပ္နားၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္ သုညမ်ဥ္း Zero Line တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္နာႏွင့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ Zero Line မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲၿမိဳ႕ ေထြ/အုပ္႐ံုးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ေန႔လယ္စာ သံုးေဆာင္ကာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္နာႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းကလည္း တ႐ုတ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ၿပိဳလက္ယာအနီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေတာင္ၿပိဳ၊ ငါးခူရ၊ လွဖိုးေခါင္ စသည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ ထားျခင္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္ ၃၄ ႏွင့္ ၃၅ ၾကား နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ သုညမ်ဥ္းၾကားတြင္ တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီအိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ ယာယီတဲအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ကိစၥမ်ား စိစစ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ရခိုင္ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိဘဲ ျငင္းဆန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔အတြက္ ျခံစည္း႐ိုးအျပင္ဘက္ ျမန္မာပိုင္နက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကိစၥမ်ားကို သတိေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကစ၍ ေတာင္ၿပိဳႏွင့္ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း၌ လ၀က၊ လူ/ကယ္/ျပန္၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သူနာျပဳတို႔ျဖင့္ လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဟိႏၵဴ၊ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.